71 123-456-789 bip@pceik.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
w Oleśnicy
Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko specjalisty ds. organizacji szkoleń
Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko specjalisty ds. organizacji szkoleń
06.03.2018
Bez kategorii
Iwona

Oleśnica, 06.03.2018 r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy - stanowisko specjalisty ds. organizacji szkoleń

 Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. 2-letnie doświadczenie w firmach szkoleniowych, ośrodkach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 3. Znajomość rynku usług szkoleniowych.
 4. Niekaralność, tj. osoba która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office;
 2. Organizacja pracy własnej i koordynacja pracy innych osób;
 3. Kompetencje interpersonalne, umiejętność budowania relacji biznesowych;
 4. Umiejętność zarządzania czasem;
 5. Kreatywność, wysoka kultura osobista, samodzielność, obowiązkowość, punktualność, komunikatywność, chęć rozwoju.

Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku pracy:

Zadania główne:

 1. Wdrożenie i rozwój oferty handlowej i consultingu dla obecnych i nowych klientów.
 2. Organizacja szkoleń i consultingu, w tym szkoleń organizowanych w ramach EFS.
 3. Analiza rynku usług/potrzeb szkoleniowych w obszarze wszystkich etapów edukacyjnych.
 4. Nawiązywanie współpracy, budowanie i utrzymywanie relacji z doradcami metodycznymi, konsultantami, ekspertami, pracownikami szkół i placówek oświatowych.
 5. Analiza jakości usług szkoleniowych.
 6. Rozliczanie usług szkoleniowych z klientami i podwykonawcami.
 7. Nadzór nad budżetem oferty szkoleniowej.
 8. Raportowanie wyników.
 9. Działania promocyjne (m.in. opracowanie komunikatów prasowych, publikacji na strony internetowe).

Odpowiedzialność pracownika:

Pracownik jest odpowiedzialny za:

 1. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkowa i karną za nieprzestrzeganie przepisów, instrukcji, zasad i procedur bezpieczeństwa informacji.
 2. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i efektywne jego wykorzystywanie.
 3. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
 4. Dbanie o mienie Centrum i powierzone mu wyposażenie.
 5. Stosowanie się do postanowień Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: budynek Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy – ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica

Stanowisko pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Czas pracy: praca w pełnym wymiarze czasu pracy

Przewidywany termin zatrudnienia: II kwartał 2018

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • List motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (dodatkowo w przypadku pozostawania w stosunku pracy - zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia);
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • Kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm. )”

 Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na wolne stanowisko pracy – specjalisty ds. organizacji szkoleń w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy” w sekretariacie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 56 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00  lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do Centrum, a nie data nadania), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.03.2018 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie jego przeprowadzenia.

Kandydaci, nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku Centrum.

 

Dodatkowe uwagi:    

Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane osobiście, zostaną komisyjnie zniszczone.

  

Grażyna Dłubakowska

Dyrektor

Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy