71 123-456-789 bip@pceik.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury
w Oleśnicy
Archiwum przetargĂłw
Zakup materia????w dydaktycznych ??? zgodnie ze specyfikacj?? ??? jak w za????czniku nr 1 do zapytania/og??oszenia (formularz ofertowy)
18.12.2014
Archiwum przetargĂłw
HeadAdmin

Czytaj więcej
Wyb??r oferty w post??powaniu na: Przygotowanie i dostawa wy??ywienia dla uczestnik??w popo??udniowych warsztat??w, wyk??ad??w i konsultacji grupowych w ramach realizacji projektu ???Innowacyjny system wspomagania o??wiaty w powiecie ole??nickim???, projekt wsp????finansowany z Europejskiego Funduszu Spo??ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita?? Ludzki, Priorytet III ??? Wysoka jako???? systemu o??wiaty, Dzia??anie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szk????
20.10.2014
Archiwum przetargĂłw
HeadAdmin

Czytaj więcej
Przygotowanie i dostawa wy??ywienia dla uczestnik??w popo??udniowych warsztat??w, wyk??ad??w i konsultacji grupowych w ramach projektu ???Innowacyjny system wspomagania o??wiaty w powiecie ole??nickim???
16.10.2014
Archiwum przetargĂłw
HeadAdmin

Czytaj więcej
Og??oszenie o udzieleniu zam??wienia przes??ane w dniu 2014-10-15 o godzinie 22:23 zosta??o opublikowane w Biuletynie Zam??wie?? Publicznych w dniu 2014-10-15 o godzinie 22:23 (numer og??oszenia 343032-2014)
15.10.2014
Archiwum przetargĂłw
HeadAdmin

Czytaj więcej